Ochrana osobních údajů

Zpracovávání a ochrana osobních údajů fyzických osob

 

Správcem Vašich osobních údajů je:

POLY Tools s.r.o.

Štáblovská 147

747 56 Dolní Životice

IČO: 05351642

DIČ: CZ05351642

 

Informace o nakládání s osobními daty

Osobní údaje zpracováváme těmito způsoby:

1)     bez souhlasu fyzické osoby na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti

2)     na základě souhlasu fyzické osoby

Zpracovávání osobních údajů z důvodu plnění právních povinností je prováděno zejména z důvodu dodržování zákonů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb.

 

Naše oprávněné zájmy, které jsou důvodem ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob jsou: plnění objednávky nebo uzavření smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků fyzických osob z vadného plnění, identifikace smluvních stran nezbytná pro plnění objednávky nebo uzavření a plnění smlouvy, ochrana právních nároků a naše vnitřní evidence a kontrola. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

 

Osobní údaje, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu jsou jména, příjmení a tituly, poštovní adresy, identifikační čísla osob (IČ), daňová identifikační čísla (DIČ), telefonní a mobilní čísla, emailové adresy, případné další kontaktní údaje, síťový identifikátor (IP adresa), údaje o bankovním spojení, ověřovací identifikační údaje.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti zpracováváme po dobu nejvýše 10 let od data posledního plnění nebo smlouvy mezi fyzickou osobou a námi.

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu fyzické osoby zpracováváme po dobu 10 let od data udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů nebo do data odvolání souhlasu.

 

Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány námi – správcem osobních údajů, dále pak externími dodavateli/osobami:

-        externí účetní

-        externí daňový poradce

-        příslušná dopravní společnost v případě, že si vyberete doručení objednávky pomocí dopravce

-        osoby zpracovávající platby kartou v případě, že si vyberete platbu kartou

-        osoby zajišťující opravu nebo servis v případě, že reklamujete nebo si objednáte opravdu zboží

-        osoby zajišťující kalibraci zboží v případě, že si ji objednáte

A to v rozsahu nutném pro daný úkon.

 

Vaše osobní údaje, které poskytnete nebo získáme v rámci našeho e-shopu jsou uloženy v databázi na internetovém serveru, který je chráněn proti neoprávněnému přístupu.

 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás – fyzických osob, Vaší návštěvou našeho e-shopu (např. IP adresa) nebo přes Administrativní registr ekonomických subjektů, který je provozován Ministerstvem financí ČR.

 

Pro zasílání obchodních sdělení zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, síťový identifikátor a historii objednávek. Obchodní sdělení jsme oprávněni zasílat těm fyzickým osobám, které poskytli souhlas s odběrem obchodních sdělení (novinek). Souhlas je poskytnut zadáním svého e-mailu v e-shopu do pole „Odběr obchodní sdělení“ a odesláním nebo v případě registrovaného uživatele v nastavení účtu: Můj účet -> Mé údaje -> Přihlásit se k odběru obchodních sdělení zatržením příslušeného pole a uložením nastavení. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Obchodní sdělení mohou být individuálně přizpůsobena na základě zpracování historie objednávek fyzické osoby.

 

Pro optimalizaci fungování webových stránek / e-shopu, marketingové a statistické účely zpracováváme a sbíráme další anonymní informace o chování a užívání webových stránek / e-shopu jednotlivými uživateli za účelem zjištění zájmů, tak, aby bylo možné připravit vhodnou nabídku a zjistit co návštěvníky webových stránek / e-shopu zajímá. Způsob sběru informací neumožňuje jednoznačnou identifikaci osoby a z tohoto důvodu není třeba souhlasu.

 

Pro sběr a zpracování anonymních informací používáme také cookies.

 

Práva fyzických osob

Ve vztahu ke svým osobním údajům má fyzická osoba práva:

 

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno fyzická osoba má právo vědět, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte se, námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Je však možné, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího prodlení; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Uplatnit výkon práva týkající se Vašich osobních údajů můžete pomocí žádosti nejlépe v písemné formě, kterou nám doručíte nebo i jiným způsobem, tak aby bylo jasné o co konkrétně žádáte. Je důležité, abyste prokázali nebo nám umožnili ověřit, že jste opravdu ta fyzická osoba jejichž osobních údajů se Vaše žádost týká. V případě, že si nebudeme jisti, že jste ta fyzická osoba jejichž osobních údajů se Vaše žádost týká nebudeme moci Vaši žádosti vyhovět, neboť máme povinnost osobní údaje chránit před neoprávněným přístupem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.